Vigorous responsiveness of dwarf geneRht14to exogenousGA3evaluated on important morphological and agronomictraits in durum wheat

Vigorous responsiveness of dwarf geneRht14to exogenousGA3evaluated on important morphological and agronomictraits in durum wheat


Only units of this product remain
DOI 10.1002/agj2.20409